AUDIO - Fon Centr. s.r.o.

Centrum pro poruchy sluchu, hlasu, řeči a rovnováhy. Sluchadla, technické pomůcky pro nedoslýchavé

afc

Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem
Reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0070

Studijní pobyt na Audio Fon Centru v Brně

V rámci výše uvedeného grantu, jehož cílem je funkční propojení partnerských subjektů a rovněž i zvýšení příležitosti studentů a akademických pracovníků k získání nových poznatků, respektive zkušeností, které nemohli nabýt na vlastním pracovišti, či vysoké škole, byl zrealizován třídenní studijní pobyt (od 7. 12. 2011 do 9. 12. 2011) hlasového pedagoga PdF UP MgA. Petra Špačka, Ph.D. a studentek PdF UP a KEA, Miriam Ščurkové a Kristýny Bezůškové, na privátním lékařském pracovišti Audio Fon Centra, s.r.o. (dále jen AFC) v Brně.

Soukromá klinika AFC je specializované pracoviště na detekci audio fonačních poruch, a jejich následné odstranění pomocí medicínských, technických či rehabilitačních (reedukačních) léčebných prostředků. Přednostou kliniky je doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc.,

Doc. MUDr. Lejska, CSc. rozdělil celou stáž, po vzájemné konzultaci s hlavním koordinátorem projektu, na tři elementární úseky. V první fázi následovalo teoretické představení specifického lékařského oboru i jejich celého pracoviště. V druhé části byl pověřen zástupce přednosty MUDr. Radan Havlík, Ph.D, praktickou ukázkou vyšetřovacích metod hlasových poruch a diskuzí nad danou problematikou, včetně analýzy nejčastěji se vyskytujících funkčních a organických hlasových poruch u hlasových profesionálů (zpěváků i pedagogů). V praktické části pokračovali i MUDr. Eva Bártková a doc. MUDr. Lejska, CSc. Třetí část pobytu na klinice vedla MgA. Jana Frostová, Ph.D., hlasový terapeut a pedagog.

Doc. Lejska ve svém prvním bloku poukázal na firmu AFC, jako na pracoviště specializující se na léčbu komunikačních poruch, vznikajících na základě nedoručování in­formací pomocí akustického media, tedy lidského hlasu, řeči. Člověk si v běžném životě ani neuvědomuje, jak důležitý prostředek a s jakou samozřejmostí denně používá. „Porušení schopnosti předávání informací je zcela základní a zásadní zásah do sociální integrace člověka i do jeho kvality života“ zdůraznil doc. MUDr. Lejska, CSc. Dále vyzdvihl význam a důležitost lidské komunikace, jenž podtrhuje i dopad na psychický stav nemocného jedince. Doc. Lejska velmi erudovaně vysvětlil medicínský pohled na danou problematiku hlasu a řeči, která stážisty, coby hlasové profesionály (současné i budoucí) velmi zaujala. Dokázal svoje profesní zkušenosti implementovat do velice srozumitelné formy, kdy veškeré odborné léčebné metody a poznatky transformoval svými příklady z praxe do profesní roviny pedagogů – hlasových profesionálů (např. problematika tzv. kantorských či zpěváckých uzlíků …).

Druhá část pobytu byla, jak již bylo v úvodu zmíněno, praktická. MUDr. Havlík, Ph.D. představil stážistům metody diagnostiky a léčby hlasových poruch. Nejprve poukázal a vysvětlil studentkám rozdíl mezi funkční a organickou poruchou hlasu a poté představil společně s doc. Lejskou vyšetřovací metody, používající k diagnostice hlasových poruch. Základem je vizuální vyšetření pomocí laryngologického zrcátka, které postupně začíná být na pracovištích nahrazováno speciální optikou - laryngoskopií, za použití stroboskopického světla, umožňující detailní pohled na celý hlasový aparát. Zcela ojedinělým zážitkem se stala praktická ukázka vyšetřovací metody s nově zakoupenou optikou, tzv. nazální laryngoskopií nebo laryngostroboskopií, což je unikátní optika zaváděná dutinou nosní do nosohltanu, odkud se nasměruje vláknité flexibilní zakončení optiky směrem na larynx, na hlasivky. Následovala další ukázka praktických vyšetření MUDr. Evou Bártkovou se zpětnou analýzou nahraného videozáznamu. Praktická část byla zakončena diskuzí nad technickými i softwarovými možnostmi dnešní foniatrie.

Třetí část odborného pobytu na klinice vedla MgA. Jana Frostová, Ph.D., která teoreticky i prakticky provedla přítomné stážisty rehabilitací mluvního hlasu u pacientů s různě závažnými formami postižení. MgA. Jana Frostová, Ph.D. velmi fundovaně využívá možnost kontinuálního sledování výsledků rehabilitace hlasové poruchy foniatry, případně s nimi konzultuje následující vývoj i koncentrování rehabilitačních cviků pacienta k dosažení maximální efektivnosti v celém procesu nabízené komplexní léčby.

Třetí část stáže uzavřela kompletní pohled do „zákulisí“ specializovaného pracoviště AFC. Celá tématika studijního pobytu byla připravována dlouhodobě a s ohledem na praktické využití poznatků foniatrie v praktickém životě pedagoga – hlasového profesionála, se zvláštním zřetelem k hudební - pěvecké interpretaci. Vzájemné obohacení informacemi z medicínského i pedagogického pohledu na hlasovou problematiku plně naplnilo svůj cíl.

V závěru si dovolím poděkovat celému odbornému personálu privátní kliniky Audio Fon Centra, s.r.o., za vstřícný přístup i zázemí, které bylo v pracovním provozu stážistům poskytnuto.

PŠ – hlavní koordinátor projektu