AUDIO - Fon Centr. s.r.o.

Centrum pro poruchy sluchu, hlasu, řeči a rovnováhy. Sluchadla, technické pomůcky pro nedoslýchavé

Fotky z kongresu zde

Zpráva z 11.Česko-Slovenského foniatrického kongresu a
XXIV. foniatrických dnů E. Sedláčkové

Termín: 19.-21.září 2013

Téma: Mezioborová spolupráce v péči o komunikační systém dítěte

Počet účastníků:            152
z toho Slováků                10
do 35 let                             8

Vystavovatelé a sponzoři (18 firem)  59    
zahraničních                                                 7

Hosté – čestný      1  (prof. Kollár)
přednášející           15

A.
227 osob

Prostředí: Kongres proběhl  v malé vesničce na Hustopečsku, ve které stojí velký kongresový komplex. Prostředí bylo podle očekávání prostoupeno vinařstvím, které v této oblasti hraje zásadní roli. Počasí kongresu přálo – nepršelo.

Společenský program: Společenský program byl významnou součástí celého kongresu. Nejenom, že přímou součástí bylo i sportovní a relaxační odpoledne, kdy se účastníci mohli zapojit do pěší turistiky či cyklovýtelu. Mohli si také zahrát  tenis, volejbal, bowling, vyzkoušet lukostřelbu či pobýt ve vodním světě. Kromě toho se celým kongresem proplétala celokongresová hra, která byla zakončena vylosováním o hodnotné ceny. Další vinařskou hru si účastníci vyzkoušeli v průběhu společenského večera, který byl doplněn o koncert Cimbal Clasic, následné ukázky sabrage a cimbálovou hudbu.

Odborný program: Celý kongres z odborného pohledu byl důsledným naplněním kongresového tématu = mezioborová spolupráce. Byl koncipován do pěti bloků, z nichž první čtyři byly předem připraveny mezi lékaři a logopedy. Poslední blok pak proběhl klasickou metodou jednotlivých přednášek.
    Blok I – Opožděný vývoj řeči. Přednášejících : 5 (z toho 2 hosté). Hlavní náplní bylo sdělení o nutnosti skríninku poruch vývoje řeči, který se v českých zemích intenzivně připravuje a na Slovensku již funguje. Účastníci byli poučeni o způsobech  a metodách provádění  skríninku. Zdůrazněna nutnost mezioborové spolupráce.
    Blok II – Péče o sluchově postižené dítě. Přednášejících :  6 (z toho 5 hostů). Podrobný rozbor péče o sluchově postižené dítě v ČR. Byli jsme seznámeni s náplní a metodami práce Center rané péče i Speciálně pedagogických center. Za předpokladu správné diagnostiky u lékaře foniatra a správné kompenzace sluchadly, se přítomní foniatři dověděli, jaký je společensko-výchovný osud sluchově postižených dětí. Byla opětovně zdůrazněna nutnost mezioborové spolupráce.
    Blok III – Dětský hlas: přednášejících : 3 ( + 2 modely) V první části bylo teoreticky hovořeno o možnostech léčby poškozeného dětského hlasu a v druhé aktivní části byla na modelech v přednáškovém sále prováděna prakticky reedukace hlasu včetně  spolupráce s celým auditoriem. Kromě uzavřených kurzů hlasové reedukace se zde mohlo více jak sto účastníků praktiky seznámit, jak pečovat o dětský hlas.
    Blok IV - Vývojové poruchy komunikace a jejich dopad na další vzdělávání takto postižených dětí. Přednášející 3 (z toho 2 hosté). Zde byl hlavní směr přednášek věnován výchovným možnostech dětí s vývojovými poruchami řeči. Foniatři se dověděli, jak jsou  jimi diagnostikované děti s vývojovou dysfázií různého typu vzdělávány a jaké jsou možnosti jejich  další edukace. Byly zde předvedeny metody praktických postupů při vzdělávání postižených dětí. Dále si celé auditorium vyzkoušelo možnosti relaxačních cviků, které jsou běžně u takto postižených dětí žádoucí. Opět se ukazuje na významný podíl mezioborové spolupráce.
    Blok V- Varia: Předneseno 12 přednášek ve dvou současně probíhajících blocích. Počet autorů 26. V obou přednáškových místnostech byla příjemná pracovní atmosféra a přednášky byly zakončeny poučnou diskusí.

    Kromě uvedeného programu se účastníci podle vlastního rozhodnutí mohli zúčastnit satelitních konferencí, na nichž se podílely vystavující firmy, a to – Aima sro, Siemens sro., Reja sro., Medel sro. Oba bloky byly účastníky bohatě navštíveny a velmi dobře hodnoceny.
   
Celkové hodnocení : Podle reakcí účastníků, vystavovatelů i přednášejících hostů byl celý kongres hodnocen velmi kladně (i přes ojedinělé výhrady).

            organizátor: doc MUDr Mojmír Lejska, CSc., MBA